zhao 正式学员

加入的班级: 德语基础语音-D50班级 , 欧标A1.1-D50班级 , 新版A1.2-D50 , 欧标A2.1-D50 , 欧标A2.2-语法-D50 , 欧标A2.2-阅读听力-D50 , 欧标A2.2-口语 , 德语选修课

104

历史发言课时

TA 的已选课表

历史上课记录